HAKKIMIZDA > AYDINLATMA POLİTİKASI

Şirketimiz Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi’ne ait  http://www.kordsa.com/ web sitesini veya bu web sitesi aracılığıyla erişim sağlayacağınız http://www.kordsa.com/capmax/, http://www.kordsa.com/monolyx/,http://www.kordsa.com/twixtra/,http://www.kordsa.com/kratos/, http://composite.kordsa.com/en/ (birlikte “Mikro Siteler”) uzantılı web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurmanız halinde fiziki ortamda veya web sitelerinde yer alan online formlar aracılığıyla tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi (“Kordsa/Şirket”)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (“GDPR”)’ne uygun şekilde ve bu düzenlemelerde belirtilen işlenme amacı ile sınırlı olmak suretiyle, doğru ve güncel olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi: Şirketimiz kişisel verilerinizi, (i) Şirketimize ait http://www.kordsa.com/ uzantılı web sitesini veya Mikro Siteleri  (web sitesi ve Mikro Siteler birlikte “Web Siteleri”) ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile dolaylı olarak, (ii) Fiziki ortamda veya (iii)  Web Sitelerinde yer alan “İletişim Formu”nu doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir.

Hukuki Sebebi: Şirketimize ait Web Sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından (Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz) Google Analytics, HotJar ve Youtube Embed ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, Web Sitelerimizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak,  Web Sitelerimizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak Web Sitelerimizin ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve dijital pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web Sitelerimizde yer alan “İletişim Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Kordsa  http://www.kordsa.com/ uzantılı web sitesi üzerinden Facebook, Linkedln Twitter, Instagram, Google Plus ve Youtube gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayabilirsiniz.  Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu bağlantılar varsayılan olarak devre dışı olup siz bu sosyal ağlara bağlantıyı tercih etmediğiniz sürece web sitemiz aracılığıyla bu sosyal ağlara herhangi bir veri gönderilmeyecektir. İlgili bağlantıya tıklayarak sosyal ağı aktif hale getirdiğiniz taktirde siz tekrar devre dışı bırakana veya çerezleri silene kadar bu bağlantılar aktif kalacaktır. Bağlantının aktif hale gelmesinden sonra sosyal ağı kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın veri toplanabilir.

Bahse konu sosyal ağların topladığı verilerin içeriği ve kapsamı ilgili sosyal paylaşım siteleri tarafından belirlendiğinden Kordsa’nın bu ağlar üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.  Bu nedenle bu sosyal ağlar aracılığıyla toplanan verilerinizin işlenme şartları bakımından ilgili sosyal ağın veri koruma politikalarını kontrol ederek ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Web Sitelerimizden ulaşılan diğer siteler bakımından bu web sitelerinin kendi kullanım koşulları ve gizlilik politikaları geçerli olup bilgi için ilgili web sitelerinin Aydınlatma Metinlerini inceleyebilirsiniz. Kişisel Veri İşleme Amacı: Kişisel verileriniz yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuki sebepler dahilinde; Web Sitelerimizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, Web Sitelerimizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak Web Sitelerimizin ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve geliştirmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek bu konudaki taleplerinizi cevaplandırabilmek  istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve Kordsa raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında analizler yapabilmek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, pazar araştırmalarında bulunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak ve hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmek, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek tüm bu hususlarda sizlerle iletişime geçmek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili güncellemeleri sizlere elektronik posta, e-bülten ve/veya dergi gönderimi yolları ile iletebilmek, şirketlere özgü çözümlerimizin tanıtımını yapabilmek, Şirketimiz hakkındaki güncel haberlerden sizleri haberdar edebilmek, fuar, toplantı  seminer benzeri organizasyonlara sizleri davet edebilmek için sizinle iletişime geçebilmek, dijital pazarlama, reklam, araştırma bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, veri güvenliği ve saklanmasının sağlanması, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz, web sitesi kullanım güvenliğinin sağlanması, kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi, dijital pazarlama, reklam ve ilgi alanlarınız doğrultusunda sizlere kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla; gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz Hacı Ömer Sabancı A.Ş. grup şirketleriyle ve iş ortaklarımızla,  ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili;

a)     Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)      Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Kanun ve yürürlükteki sair mevzuat gereği yukarıda sayılan haklarınız kapsamında taleplerinizi dilerseniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu kullanmak veya Başvuru Formu’nda açıklanmış olan başvuruda bulunması zorunlu hususları gözetmek suretiyle Başvuru Formu’nu kullanmaksızın da yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.